سایش تومور پروستات توسط لیزر دایود به وسیله دکتر حسن شاکر