آبسه بارتولن

1396-01-21

کیستهای بارتولن

کیست بارتولن چیست غدد بارتولن در هر دو طرف سوراخ واژن قرار گرفته اند. این غدد مایعی را ترشح می […]