میومکتومی

1396-02-24

جراحی میومکتومی به وسیله لاپروسکپی لیزری

http://www.aparat.com/v/rdvDo