کیست مویی پایین کمر

1396-01-29

کیست مویی پایین کمر

کیست مویی پایین کمر شایع ترین محل کیست موئی قسمت تحتانی ستون فقرات در ناحیه ساکروم می باشد بیماران معمولا […]